• 13 Şubat 2024
  • admin

Üyelik Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR
İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”); www.crmextra.app ve mobil cihaz uygulamalarının sahibi olan ve Esenyalı Mahallesi Yanyol Caddesi Varyap Plaza No:61/122 Pendik – İstanbul adresinde bulunan KODGARAJ YAZILIM TİCARET A. Ş.  (“KODGARAJ”) ile; www.crmextra.app ve mobil uygulamasına (“Platform”) aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı veya mobil cihazlara kurulan uygulamalardan üye olan kullanıcı (“Üye/Kullanıcı”) arasında, Üye/Kullanıcı’nın KODGARAJ (www.crmextra.app)’in sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. KODGARAJ (www.crmextra.app) ve Üye/Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ayrı ayrı “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2- TANIMLAR
Açık Pazar: KODGARAJ(www.crmextra.app)’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” sıfatıyla Satıcı’lar ile Alıcı’ları Platform üzerinden buluşturarak Satıcı’ların Platform’dan gerçekleştirdikleri ürün ve/veya hizmet satışlarına ticari temsilci olarak aracılık ettiği modeli ifade eder.
Alıcı: Platform’dan ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.
Gizlilik Politikası ve Veri Koruma Bildirimi: Üyeler/Kullanıcı’nın Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, KODGARAJ(www.crmextra.app) tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere KODGARAJ(www.crmextra.app)’in kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Platform üzerinden linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.
Hesabım Sayfası: Üye/Kullanıcı’nın Platform’da yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye/Kullanıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye/Kullanıcı’ya özel sayfayı ifade eder.
Hizmetler: Üye/Kullanıcı’nın işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla KODGARAJ(www.crmextra.app) tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.
Satıcı: KODGARAJ(www.crmextra.app) ile yaptığı Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi kapsamında Platform’a üye olan ve oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

MADDE 3- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1.      Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye/Kullanıcı olmak isteyen kullanıcının, Platform’da bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, Üyelik başvurusunun KODGARAJ(www.crmextra.app) tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye/Kullanıcı ‘ya bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye/Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye/Kullanıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
3.2.      Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin KODGARAJ(www.crmextra.app)’dan talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için KODGARAJ(www.crmextra.app)’a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır.
3.3.      Üye/Kullanıcı, Platform üzerinden görüntülediği ürünler ile ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4.      Platform içerisinde, bir diğer deyişle KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın Platform’da yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda olmaması durumunda KODGARAJ(www.crmextra.app)  6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca “aracı hizmet sağlayıcı” ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” konumundadır. KODGARAJ(www.crmextra.app), Platform’da yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden v.b. sebeplerle, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.5.      Üye/Kullanıcı, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı’dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı’nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı’nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bağlamda Platform içerisinde sergilenen ve satılan tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.
3.6.      Platform içerisinde KODGARAJ(www.crmextra.app), aracı hizmet sağlayıcı statüsünden ve Satıcı ile imzalamış olduğu sözleşmedeki yetkisinden kaynaklı olarak; Üye/Kullanıcı’nın Satıcı’dan satın alacağı ürünlere dair, Satıcı adına ürün bedelini tahsilat yetkisine sahip olacak ve Alıcı KODGARAJ(www.crmextra.app)’a yapacağı söz konusu bu ödemeyle, Satıcıya karşı ödeme yükümlülüğünden kurtulacak ve ayrıca Satıcı’ya ödeme yapmak zorunda kalmayacaktır.
3.7.      Üye/Kullanıcı, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, Platform’da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder. Üye/Kullanıcı ‘nın Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
3.8.      KODGARAJ(www.crmextra.app), yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye/Kullanıcı ‘nın kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.
3.9.      Platform’a üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üye/Kullanıcı’lardan alınan kişisel veriler, Üye/Kullanıcı ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platform’un kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye/Kullanıcı ve/veya Satıcılar’a iletebilecektir.
3.10.    Üye/Kullanıcı’nın Hesabım Sayfası’na erişmek ve Platform üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye/Kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye/Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Üye/Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.11.    Üye/Kullanıcı, Platform’u aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Platform’un herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması,
  • Platform’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması,
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye/Kullanıcı’nın hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması,
  • Yorum ve puanlama bölümünün; Platform’daki yorumları Platform dışında yayınlamak gibi Platform dışı amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması,
  • Yorum bölümünde konusu suç teşkil eden, internet sitesindeki kurallara, yürürlükteki mevzuata veya uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içeriğin Platform’da paylaşılması,
  • Virüs veya Platform’a, Platform’un veri tabanına, Platform üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması,
  • Platform tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, KODGARAJ(crmextra.app)’ın önceden yazılı iznini alınmaksızın Platform’un üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

3.12.    Üye/Kullanıcı’nın Platform’u 3.11. maddesi başta olmak üzere, işbu Sözleşme’deki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde KODGARAJ(www.crmextra.app)  Üye/Kullanıcı’nın Platform’u tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda KODGARAJ(www.crmextra.app) 3.11. maddede belirtilen yorum ve puan bölümünde devamlı olarak inceleme yapacak, 3.11. maddede belirtilen şekilde bir yorumun tespit edilmesi halinde bahse konu içerik Platform’da yayınlanmayacaktır. Üye/Kullanıcı nihai kararın münhasıran KODGARAJ(www.crmextra.app)’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.13.    Üye/Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri KODGARAJ(www.crmextra.app)’a maddi ve Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Üye/Kullanıcı, Platform’a zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye/Kullanıcı ayrıca Hesap Sayfası’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.14.    Platform’un veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

MADDE 4- GİZLİLİK
4.1       KODGARAJ(www.crmextra.app), Üye/Kullanıcı’nın Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. KODGARAJ(www.crmextra.app), bu kapsamda Üye/Kullanıcı’nın sağladığı kişisel veriler KVKK – Gizlilik Politikası (https://www.crmextra.app/kvkk-gizlilik-politikasi/) linkinde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.
4.2.      Üye/Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz ve [email protected] elektronik posta adresine e-posta göndererek mevzuattan doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.
4.3.      Üye/Kullanıcı tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye/Kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye/Kullanıcı’ya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla KODGARAJ(www.crmextra.app) ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.
4.4.      Üye/Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin KODGARAJ(www.crmextra.app) tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KODGARAJ(www.crmextra.app) söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 5- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLAR
www.crmextra.app” markası ve logosu, “www.crmextra.app” mobil uygulamasının ve Platform’un tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak KODGARAJ(www.crmextra.app) tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Üye/Kullanıcı, KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye/Kullanıcı, mobil uygulamasının veya Platform’un bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Üye/Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

MADDE 6- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLER
KODGARAJ(www.crmextra.app), tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

MADDE 7- MÜCBİR SEBER
Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, KODGARAJ(www.crmextra.app) ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 8- MUHTELİF HÜKÜMLER
8.1.      Delil sözleşmesi; Üye/Kullanıcı, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2.      Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Anadolu Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Anadolu) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
8.3.      Bildirim; KODGARAJ(www.crmextra.app), Üye/Kullanıcı ile Üye’nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye/Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
8.4.      Üyelik Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
8.5.      Üyelik Sözleşmesi’nin Devri; Üye/Kullanıcı, KODGARAJ(www.crmextra.app)’ın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
8.6.      Tadil ve Feragat; Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
8 (sekiz) madde ve 5 (beş) sayfadan ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye/Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.